Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/platne/serwer14363/public_html/libraries/cms/application/cms.php on line 460

Wniosek egzekucyjny

Wniosek egzekucyjny winien zawierać następujące elementy:

 • oznaczenia komornika, do którego jest skierowany, podania imion i nazwisk lub nazw stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,
 • oznaczenia rodzaju pisma,
 • podania osnowy wniosku lub oświadczenia oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności,
 • podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 • wymienienia załączników,
 • wskazanie świadczenia, które ma być spełnione,
 • wskazanie sposobu egzekucji,
 • do wniosku lub żądania należy dołączyć tytuł wykonawczy w oryginale.

Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności jest zezwoleniem na przeprowadzenie egzekucji, czyli na zastosowanie przymusu państwowego w tym postępowaniu egzekucyjnym, na podstawie istniejącego tytułu egzekucyjnego. Tytuł wykonawczy daje podstawę do prowadzenia egzekucji z całego majątku dłużnika, jeżeli klauzula nie zawiera ograniczenia w tym zakresie.

Wskazanie świadczenia polega na opisaniu obowiązku dłużnika wynikającego z tytułu wykonawczego, czyli np. zapłaty kwoty, wydania rzeczy, opróżnienia lokalu. Wskazując na wydanie rzeczy, trzeba ją dokładnie opisać poprzez podanie wszystkich jej cech oraz w miarę możliwości numerów seryjnych, miejsca położenia.

Poprzez podanie sposobów egzekucji wierzyciel obowiązany jest do wskazania składników majątku, z których ma zostać przeprowadzona egzekucja. Sposobami egzekucji świadczeń pieniężnych są:

 • egzekucja z ruchomości,
 • egzekucja z wynagrodzenia za pracę,
 • egzekucja z rachunków bankowych,
 • egzekucja z innych wierzytelności,
 • egzekucja z innych praw majątkowych,
 • egzekucja z nieruchomości,
 • egzekucja z ułamkowej części nieruchomości i użytkowania wieczystego,
 • egzekucja ze statków morskich.

Warunkiem koniecznym skutecznego wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości jest wskazanie nieruchomości, podanie numeru księgi wieczystej i sądu wieczystoksięgowego, który prowadzi księgę wieczystą tej nieruchomości. W przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wymagane jest wskazanie właściwej spółdzielni mieszkaniowej prowadzącej zbiór dokumentów.

Aby przyspieszyć przeprowadzenie egzekucji wierzyciel winien podać znane mu informacje o dłużniku np.:

 • dane identyfikujące dłużnika takie jak numer PESEL, NIP, REGON (jeżeli prowadzi działalność gospodarczą), datę urodzenia, imiona rodziców itp. – w przypadku osób fizycznych, natomiast w przypadku osób prawnych – numer NIP, REGON, KRS;
 • konkretne składniki majątkowe dłużnika (miejsca pracy, nazwy banku dłużnika, wskazanie wierzytelności, pojazdu mechanicznego lub nieruchomości);

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym winien wskazać adres zamieszkania dłużnika. Nie musi być on równoznaczny z miejscem zameldowania.

Należy pamiętać, że od prawidłowości sformułowania wniosku egzekucyjnego zależy niejednokrotnie skuteczność i szybkość przeprowadzenia egzekucji.